Wat is KSU?

Kritische Studenten Utrecht is een open collectief van studenten dat zich met woord en daad inzet voor een maatschappij gebaseerd op vrijheid, solidariteit en samenwerking. In tegenstelling tot de huidige klassenmaatschappij streven we naar een samenleving waar sociale en economische gelijkheid heerst, zonder uitbuiting, en waar behoefte in plaats van winst centraal staat. Binnen dit kader doelen we op democratisch georganiseerd onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is. Vanuit die visie verdiepen we ons in politieke en maatschappelijke kwesties, organiseren verzet en dragen alternatieven aan. Hiermee stimuleren we de sociale en politieke betrokkenheid van medestudenten om vanuit hun eigen omgeving veranderingen teweeg te brengen. Mee doen?, klik hier >>

Wat we doen
KSU heeft meerdere lopende projecten zoals de maandelijks terugkerende Basta! info-, debat- en filmavonden. Daarnaast ondersteunen en organiseren we demonstraties en directe acties als onderdeel van campagnes rond bezuinigingen in het onderwijs, sociale voorzieningen of rond arbeidsstrijd. Met eigen onderwijsinitiatieven, zoals de zelfgeorganiseerde cursus “How Does the University Work?” en onze leesgroepen brengen we onze visie op onderwijs in de praktijk. Ook hebben we onze eigen media: een website vol kritisch nieuws, analyse en opinie, en ons papieren Krantje Boord.

Hoe we georganiseerd zijn
Wij zijn een horizontaal georganiseerd collectief dat open staat voor iedereen die onze doelen deelt. Onze besluitvorming is gebaseerd op het consensusmodel, wat er voor zorgt dat de gemaakte beslissingen zo breed mogelijk worden gedragen. Aan ieders mening of idee wordt zodoende een plaats geboden in dit proces.

Meedoen?
De beste manier om betrokken te raken bij KSU is om naar een van onze tweewekelijkse open borrels in café de Bastaard te komen. Een andere mogelijkheid is om langs te komen op een van onze open vergaderingen – stuur dan even een mailtje. Verder kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief, stukken insturen voor de website of Krantje Boord of meehelpen aan het organiseren van een debat. Kijk voor een volledig overzicht ook op “werk mee”.

Achtergrond
De huidige KSU bestaat sinds mei 2009. Het initiatief hiertoe ontstond vanuit studenten die constateerden dat de universiteit niet de kritische omgeving biedt die zij hadden verwacht en besloten hier verandering in te brengen. Inmiddels is het een diverse groep van studenten met verschillende achtergronden vanuit zowel de universiteit als de hogeschool. In het jaar 2000 werd voor het eerst een groep genaamd Kritische Studenten Utrecht opgericht die vergelijkbaar was met de huidige KSU, maar na enkele jaren ontbonden werd. Lees meer over de recente geschiedenis van KSU >>

[ENGLISH]

What is KSU
Kritische Studenten Utrecht is an open collective which works to promote a society based on freedom, solidarity and co-operation. In contrast to our current class-based society, we strive for one where there is social and economic equality without exploitation, and where need is central rather than profit. This society would include a free and democratically organized education for all. With this vision as our frame of reference we our involved in pressing political and societal issues, we organize resistance, and propose alternatives. In this way we aim to stimulate the social and political engagement of our fellow students to change the world around them.

What do we do
KSU has several ongoing projects like our biweekly Basta! info, debate and film-nights. We support and organize demonstrations and direct actions including campaigns against budget cuts in education and social services, or labor struggles. With educational initiatives like our self-organized course “How Does the University Work?” and our reading groups we put our educational vision into practice. We also have our own media including a regularly updated website with news, analysis and opinion pieces, and our bimonthly newspaper Krantje Boord.

How we are organized
We are a horizontally organized collective – without leaders – open to anyone who shares our goals. We make decisions based on consensus. This ensures that the decisions we make together are broadly supported with the group. Everyone’s opinions and ideas are respected and have a place in this process.

Want to join?
The best way to get involved with KSU is by joining us for a drink on one of our biweekly open drinks evenings (‘borrels’) at Café de Bastaard. You can also participate in one of our open meetings. Please do send us an email in advance. We also have a mailing list you can subscribe to, and you can submit articles for our website or Krantjeboord or help to organize a debate of film-night. For a full list of possibilities, see “werk mee”.

History
KSU in its current form was started in May 2009. The initiative arose among students who concluded that their university does not provide the critical environment they had expected, they decided to change this. Currently, KSU is a diverse group of students from various backgrounds from the university as well as the HBO. The first group by the name of KSU was founded in the year 2000. This group was comparable to the current KSU and disbanded after a few years. Read more on the recent history of KSU >>

____________________________________________

Contact:

Contactpersoon: +31-(0)-623072924
Email: kritischestudentenutrecht@gmail.com
Kritische studenten op Twitter
Kritische studenten op Facebook
Kritische studenten maillinglijst.