Beursplein

Beursplein, Amsterdam

Van Athene tot Amsterdam: NEE tegen de bezuinigingen!
Solidair met de Griekse strijd tegen Europees afbraakbeleid

De ontwikkelingen in Griekenland gaan ons allemaal aan. Jaren van draconische bezuinigingen hebben het land in een diepe sociale crisis gestort. De EU en het IMF eisen nu dat dit afbraakbeleid wordt voortgezet en dat alle lidstaten hiertoe worden gedwongen. Het wordt tijd dat het roer omgaat: mensen boven winst en burgers boven banken! Kom daarom zaterdag 16 juni, de dag voor de Griekse verkiezingen, naar het Beursplein in Amsterdam voor een solidariteitsprotest met de Griekse bevolking: jullie strijd is onze strijd – stem tegen bezuinigen!

De troika – de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het IMF – wil dat de nieuwe Griekse regering nog harder gaat bezuinigen, wat volgens interne rapporten zou betekenen dat nog eens 150.000 ambtenaren zouden worden ontslagen, gemiddelde salarissen en pensioenen worden verlaagd tot respectievelijk €600,- en €400,- per maand, en dat de ontslagbescherming en sociale zekerheid volledig worden afgeschaft. Deze maatregelen zouden komen bovenop de gemiddelde inkomensdaling van 25 procent, de 100.000 bedrijfsfaillissementen en een werkloosheid van 21 procent.

De situatie in Griekenland is ondertussen kritiek. Ziekenhuizen kampen met tekorten aan medicijnen, de helft van de jongeren is werkloos, in sommige sectoren hebben arbeiders al maanden geen loon ontvangen en het aantal daklozen en zelfmoorden is explosief gestegen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de bevolking massaal terug vecht tegen deze onmenselijke maatregelen.

Waarom gaat dit ons aan? De Grieken vormen de frontlinie van het Europese crisisbeleid. Zij zijn het proefkonijn voor maatregelen die in de hele eurozone op de agenda staan. Zo ligt het Kunduzakkoord in lijn met de eerste bezuinigingsrondes in Griekenland. En waar eerst hun democratie werd uitgehold onder druk van Europese dictaten, gaat dat straks ook hier te gebeuren. Bovendien probeert in heel Europa extreem-rechts te profiteren door de schuld van de crisis neer te leggen bij moslims en migranten. Deze verkiezingen gaan daarom niet alleen om de toekomst van Griekenland, maar ook die van ons.

Als het de troika lukt om haar dictaat verder aan de Grieken op te leggen, dan zullen andere landen spoedig volgen. Eerst Spanje, Portugal en Ierland en daarna de zogenaamde kernlanden. Maar als de Grieken een breuk met het afbraakbeleid afdwingen, zal dat een voorbeeld stellen aan alle Europeanen: een alternatieve koers is mogelijk. Een koers die het geld haalt waar het zit, die mensen controle geeft over de economie en die hoop biedt in plaats van haat.

Daarom roepen we op om zaterdag 16 juni naar het Beursplein te komen en solidariteit te betuigen met de Grieken: jullie staan er niet alleen voor! De arbeiders, gepensioneerden, studenten en werklozen van Europa delen dezelfde belangen: stop de bezuinigingen en stuur de rekening retour. Jullie strijd is onze strijd – internationale solidariteit.

Zaterdag 16 juni
15.00 Beursplein
Amsterdam

Georganiseerd door REinFORM, Internationale Socialisten, DIDF, Grenzeloos, Real Democracy Groningen, Doorbraak, Kritische Studenten Utrecht en Ander Europa. 

 

Saturday June 16th
Solidarity rally
15:00 Beursplein, Amsterdam

From Athens to Amsterdam: 
NO to the cutbacks!
Solidarity with the Greek resistance against European austerity

The developments in Greece concern all of us. The long-lasting implementation of harsh austerity measures has led the country into a deep social crisis. The EU and the IMF demand the continuation of these disastrous policies in Greece and in other EU-member states. It is time to turn the tide: People before profit and citizens before banks! Join the solidarity rally on Saturday June 16th, the day before the Greek elections, at the Beursplein in Amsterdam to convey the message to the Greek people: your struggle is our struggle – vote against austerity!

The Troika – the European Central Bank, the European Commission and the IMF – demand from the new Greek government to impose even harder austerity measures. According to internal reports, these measures include the firing of 150.000 civil servants, the reduction of mean salaries and pensions to €600 and €400 per month, respectively and the complete abolition of employment protection and the welfare state. These measures will be applied on top of the already-imposed 25% income reduction, the 100.000 bankrupt companies and the 21% unemployment.

In a meantime the situation in Greece has become critical. Hospitals lack medical supplies, half of the young people are unemployment, in many companies the workers have not been paid for months, homelessness and suicides are rapidly increasing. No wonder the Greek people are fighting back in massive waves of resistance against these inhuman policies.

Why does all this concern us? The Greeks are in the front line of the European politics of the crisis. They are the guinea pig for a policy that is on the agenda of the entire continent. The Kunduz-agreement follows the same line as the first austerity policies that were applied in Greece. And in the same way that Greek people were deprived of their democracy with the European mandates, we risk being deprived of ours as well. Moreover, across Europe the extreme-right is trying to profit by blaming Muslims and migrants for the crisis. That is why these elections are not only about the future of Greece, but about our future as well.

If the Troika manages to achieve their aim, then other countries will soon follow the path of Greece. First Spain, Portugal and Ireland, and then the so-called ‘core-countries’. But if the Greeks manage to stop these disastrous policies, this will become an example for all Europeans and show that an alternative is possible. One which taxes the rich instead of the poor, where people have control over the economy and where hope prevails over hatred.

On Saturday the 16th of June, we call everybody to come to the Beursplein and declare to the Greeks: you are not alone! The workers, the pensioners, the students and the unemployed of Europe share the same interests: stop austerity and return the bill. Your struggle is our struggle – International solidarity!

Saturday June 16
15:00 Beursplein
Amsterdam

Organized by REinFORM, Internationale Socialisten, DIDF, Grenzeloos, Real Democracy Groningen, Doorbraak, Kritische Studenten Utrecht en Ander Europa.

Loading Map....

Leave a Reply