Wat willen de stakende schoonmakers nou eigenlijk precies?

Hele normale dingen:

LOOPTIJD

 • Een jaar van 1-1-2012 tot en met 31-12-2012.

GEWOON GOED WERK

 • Na 9 maanden werken voor onbepaalde tijd in dienst, ook voor uitzendkrachten.
 • Nederlands leren in werktijd.
 • De cao werkingssfeer moet uitgebreid worden naar werknemers die in privéhuishoudingen werken.

LOON

 • De inleerperiode artikel 14 lid 7 dient te vervallen.
 • 50 cent per uur erbij voor alle loongroepen, ook voor jongeren.
 • De verhoging van het loon moet al na vijf jaar werken plaatsvinden in plaats van na zeven jaar.
 • Eindejaarsuitkering verhogen met 300 euro voor werknemers die 38 uur per week werken en parttimers naar rato.
 • We willen brutoloon om kunnen zetten in een reiskostenvergoeding.
 • Vakantiegeld in mei uitbetalen met een aparte loonstrook.
 • *Bij werk op meerdere objecten of twee keer per dag naar hetzelfde object vanaf de tweede keer elke keer een vergoeding van 2 euro.
 • Pensioenpremie vakantiegeld spreiden door het jaar heen door de franchise te verlagen met 8%.
 • Boete voor werkgevers die loon te laat betaald of onterecht niet betaalden.
 • Werknemers die als gevolg van contractwisselingen een jubileum hebben, moeten ook de jubileumuitkering van het bedrijf ontvangen.

VRIJE TIJD

 • Opbouw vakantie naar 10,5% per uur.
 • In afwijking van artikel 7:640a BW geldt voor de minimumvakantiedagen geen vervaltermijn.
 • Voor alle vakantiedagen geldt de verjaringstermijn op grond van artikel 7:642 BW.
 • De beperking van opbouw van vakantiedagen voor de arbeidsongeschikte werknemer dient op grond van de wet uit de cao geschrapt te worden.

VERZUIM

 • Wachtdagen uit de cao.
 • Tekst ‘wettelijk recht werknemer op contact met bedrijfsarts en wettelijke plicht van werkgever om de bedrijfsarts advies te vragen’ in de cao.

PENSIOEN

 • Premie moet kostendekkend zijn voor inkoop huidige regeling.
 • Omdat de pensioenleeftijd verhoogd wordt moet de pensioenopbouw ook omhoog. Daarom opbouw nabestaandenpensioen in de regeling.
 • Verdeling van de premie 50-50 voor werknemer en werkgever.
 • Netto AOW gat bij pensioen op 65 dat door de regering wordt veroorzaakt moet gevuld worden door de werkgever. Door een spaarsysteem op naam van de werknemer.

CONTRACTWISSELING

 • Bij een aanbesteding worden de gegevens van de over te nemen werknemers ter beschikking gesteld aan de bedrijven die gaan inschrijven.
 • De werknemers die over moeten worden ook overgenomen zonder enige wijziging van arbeidsvoorwaarden en werktijden. Pas na de overname kunnen wijzigingen doorgevoerd worden.
 • Indien de werkgelegenheid belangrijk vermindert worden vakverenigingen uitgenodigd voor overleg om te komen tot een sociaal plan.
 • Datum in dienst schoonmaak op de loonstrook.

BIJDRAGE WERKGEVERS AAN HET VAKBONDSWERK

 • 4 euro per werknemer om in te kunnen zetten voor onze leden in de schoonmaak.
 • De bijdrage van de werkgevers voor de ongeorganiseerden moet met 20% omhoog.