Solidariteit met de strijd van de Viva! Thuizorgwerkers (en PGB-ers)

Sinds januari van dit jaar voeren de thuiszorgmedewerkers van Viva! Zorggroep in IJmond en in Haarlem actie. Waarom? Omdat hun baas met het idee kwam om hen hetzelfde werk te laten doen voor minder salaris.

Komende donderdag 23 juni gaan ze massaal naar Den Haag om zich te vervoegen bij het protest van de PGB-ers, die daar tegelijkertijd plaatsvindt op Het Plein. (dit bericht verscheen op globalinfo.nl)

KSU verklaart zich solidair met de thuiszorgmedewerkers die net als studenten worden aangevallen door het bezuinigingsbeleid van dit kabinet. Jullie strijd is de onze.Op 15 april jongstleden ontving ieder van hen een envelop met daarin een nieuw, zonder meer schandalig salarisvoorstel. Het kwam er op neer dat hun salaris van 13,10 euro (voor sommigen iets minder) bruto per uur naar 9,92 euro per uur bruto omlaag zou gaan. Als ze niet akkoord zouden gaan, dan zou er ontslag volgen!!.

De inmiddels opgerichte actiegroep van de thuiszorgmedewerkers,”Wij zijn de Thuiszorg”, heeft alle 650 collega’s opgeroepen om niet te tekenen en in plaats daarvan actie te gaan voeren. Later is deze oproep ondersteund door AbvakaboFNV en daarna ook de CNV.

Ze komen op voor hun rechten en willen niet ontslagen worden. Inmiddels zijn ze al meer dan zeven keer bij de gemeente geweest hun eisen naar voren te brengen of te protesteren op de publieke tribune. De actiegroep”Wij zijn de Thuiszorg”, is met een lijst van vragen naar de informatiebijeenkomst gegaan van de ondernemingsraad, waar hen de toegang werd geweigerd.

Omdat de actiegroep heeft opgeroepen niet te tekenen en niemand van hen ontslagen wil worden, zijn ze samen tot de slotsom gekomen dat er geen andere weg meer overbleef dan te gaan staken. Ze hebben inmiddels al zo’n zeven stakingsdagen achter de rug. Maar staken is een uitzondering in de zorg. Daarom stellen ze ook “Wij gaan daar zo zorgvuldig mogelijk mee om. Wij werken met respect voor onze cliënten. Nu hebben ze respect voor ons.”

Afgelopen donderdagmiddag 16 juni hebben nog ze een geslaagde bijeenkomst gehouden op de Grote Markt in Haarlem. Anita Kuipers van het actiecomité”Wij zijn de Thuiszorg”, gaf een samenvatting van de strijd tot nu toe en deed verslag van het bezoek dat zij, in het kader van het zoeken naar solidariteit, met acht ViVa!-collega’s had gebracht aan andere thuiszorgmedewerkers in Utrecht.

Na 3 keer Haarlem, 2 keer IJmuiden en 1 keer Velsen-Noord hebben ze besloten dat het tijd wordt om daar naartoe te gaan, waar de bezuinigingsmaatregelen gedicteerd worden: Den Haag! Komende donderdag 23 juni gaan ze massaal naar Den Haag om zich te vervoegen bij het protest van de PGB-ers, die daar tegelijkertijd plaatsvindt op Het Plein. Door hun strijd met die van andere andere sectoren te verbinden maken ze duidelijk dat ze zich niet in een hoekje laten drukken, maar de ramen willen openzetten en aan hun protest een bredere basis willen geven. Zo verbreden we de actie voor goede zorg, voor cliënten en werknemers”. Aldus een van de leden van het actiecomité”Wij zijn de Thuiszorg”.

De thuiszorgmedewerkers van Viva! Zorggroep in IJmond en in Haarlem hebben een moedige en belangrijke stap gezet. Een voorbeeld voor alle andere werkenden in de zorg in Nederland. Want overal gebeurt hetzelfde: loonsverlagingen ontslagen, kaalslag in de zorg en flexibilisering van contracten. We moeten vechten voor een menswaardige zorg, waarin het niet alleen goed werken is, maar waar een warme, menselijke zorg bestaat, Een zorg waar mensen op een kleinschalige manier verzorgd worden door vaste verzorgsters, die een vast contract hebben met voldoende uren en een loon waarvan je kunt wonen en leven.

De acties van de thuiszorgmedewerkers uit Haarlem en de IJmond verdienen onze volledige steun. Kom daarom aanstaande donderdag ook naar Den Haag en geef aan je steun, zowel voor de PGB-ers als voor de thuiszorgmedewerkers een praktische, daadwerkelijke invulling.

Hun werk is nodig! Ze doen hun werk goed!
Daarom: geen verslechteringen meer accepteren!
In het belang van ons leven en dat van de cliënten!

———–

zie voor de actie van de PGB-ers hun website

216 thoughts on “Solidariteit met de strijd van de Viva! Thuizorgwerkers (en PGB-ers)

 1. Kameraden,

  DeThuiszorgmedewerkers van Viva! gaan volgende week van 1 tot 5 augustus gaan de opnieuw in staking. Op 16 augustus is er bovendien een landelijke protestbijeenkomst op initiatief van de Thuiszorgmedewerkers uit Breda, waarin ze oproepen tot een landelijke strijd. Tegen deze achtergrond we willen graag met met de oprechte militanten van de ASB, de KSU en (zo mogelijk ook) De Vrije Bond zo spoedig mogelijk een vergadering bijeenroepen over hoe we bij kunnen dragen aan de versterking van de strijd van de Thuiszorgmedewerkers in het bijzonder en de arbeidersstrijd (die zeer zeker in het najaar in Nederland begint los te komen) in het algemeen. In die bijeenkomst kunnen we de volgende punten bespreken.

  Op de allereerste plaats met hen in discussie te gaan: hoe de solidariteit te organiseren onder de zorg en andere instellingen
  Op de tweede plaats op verschillende plaatsen bijeenkomsten organiseren om info te geven over “hun” strijd
  Op de derde plaats helpen om te proberen de strijdenden (Otto, Thuiszorg en anderen) met elkaar te verbinden
  Op de vierde plaats (daarna) de opkomende strijd in de diverse sectoren (1) te sturen in de richting van vereniging.

  Een en ander kan dus betekenen: eventueel opnieuw een oproep helpen verspreiden bij allerlei andere instellingen en bedrijven

  Ik neem aan dat iedereen dit voorstel serieus zal overwegen. Zelfs als jullie het er niet mee eens zijn bijvoorbeeld omdat jullie
  – een andere strategie voorstaan en andere doeleinden nastreeft;
  – je al en liever met andere sectoren (immigranten b.v) bezighouden;
  – problemen hebben om een samenwerking met de IKS aan te gaan;
  mag het niet zo zijn dat een daadwerkelijke en gemeenschappelijke solidariteit met de strijd van alle werkers en instellingen niet kan plaatsvinden omdat ieder van ons toch p de eerste plaats aan ons (eigen) (anarchistische, marxistische, vrij communistische of anarcho-communistische) ‘heilige huisje’ de voorkeur geeft.

  Laten we open en eerlijk zijn ten opzichte van elkaar: wij vinden dat de arbeidersklasse in Nederland (als integraal deel van een internationale arbeidersklasse) alle steun kan gebruiken van diegenen die zich bewust zijn van het internationalistische karakter van de strijd tegen het systeem en de gevolgen van de crisis. Vroeger hadden we als slogan: “één twee, drie vele Vietnams.” misschien kan onze leus nu zijn “één, twee, drie vele Spanjes”. Algemene vergaderingen, zelfstandige organisatie van de strijd, actief zoeken naar solidariteit onder andere delen van de bevolking, uitdrukking geven aan de verontwaardiging over zoveel onrecht aangedaan …..door de aanvallen van de regering en de verschillende onderdelen van de staat.

  In de verwachting dat jullie het met me eens zijn dat een reactie laten weten ook een kwestie is van respect onder kameraden, groet ik jullie

  Kameraadschappelijk,
  Arjan de Goede (IKS)

  (1) Speciaal onderwijs. openbaar vervoer van de grote steden, de gepensioneerden, de posterijen, enzovoort

 2. Kameraden,

  Even pas op de plaats. Waarom? Kijk maar naar het volgende bericht hieronder. Ik weet niet hoe het door de Thuiszorgwerkers wordt ontvangen!
  Ze zijn waarschijnlijk te lang geisoleerd gebleven en uitgeput geraakt. En hebben teveel vertrouwd op de legale partijen van het systeem
  Dat wil zeggen: de gemeenteraad, de parlementaire partijen,(SP, GroenLinks), de AbvaKabo, enzovoort

  Maar we mogen er van uitgaan dat met de “nederlaag” van de Thuiszorgwerkers van Viva! de strijd nog niet gestreden is.
  Nog verschillende instellingen en sectoren worden bedreigd door maatregelen van hun baas, instelling, de regering:
  vele andere zorginstellingen, de gepensioneerden, de sociale werkplaatsen, de brandweer, het openbaar vervoer van de grote steden, enzovoort
  En met een veranderde geest onder de werkers en arbeiders ten opzichte van een jaar terug, mogen we ervan uitgaan dat de strijd voort zal gaan.

  We zouden de komende tijd eigenlijk moeten gebruiken om een discussie te starten om onderling (naar het voorbeeld van Spanje) meer helderheid te scheppen over
  – hoe de eenheid in de strijd te versterken, van welke werkers en welke instelling dan ook
  – de betekenis van zelforganisatie en de autonomie van de werkers t.o.v. de officiële vakbonden
  – het belang van algemene vergaderingen, die voor iedereen openstaan en waarin zelf besloten wordt
  – hoe onderlinge solidariteit onder de werkers van de verschillende intellingen en sectoren te stimuleren
  – het belang van uitbreiding van de strijd om de strijd lucht te geven en isolement en uitputting te voorkomen

  Ondanks alle meningsverschillen, die er nog mochten en zullen bestaan op een meer theoretisch vlak, is het belangrijk dat de groepen en kameraden die
  – uitgaan van het internationale karakter van de strijd (spanje, griekenland, nederland, engeland is een zelfde strijd)
  – vertrouwen hebben in de capaciteit van de werkers om zichzelf te verdedigen en de inzet van de strijd begrijpen
  – voldoende vertrouwen hebben in de oprechtheid van iedere andere deelnemende groep of individuele kameraad
  op een nog hechtere gemeenschappelijke basis, samen een aktivieit ontplooien, teneinde een vooral principiele bijdrage te leveren aan de strijd.
  De eventuele meningsverschillen, die wellicht (nog) niet fundamenteel zijn, mag ons niet verhinderen om hierin een maximale eenheid te betonen.

  Samen proberen voor te bereiden op een gezamenlkijke aktiviteit (liefst nog voor prinsjesdag, als de “hervormingsgezinde” groepen en partijen – Rekening Retour – proberen zoveel mogelijk mensen te mobiliseren) op basis van een principieel en zo homogeen mogelijk standpunt over de bovengenoemde punten.

  Kameraadschappelijke groeten,
  Arjan

 3. De AbvaKabo heeft een akkoord gesloten met Viva! Zorggroep

  Abvakabo FNV en de Viva! Zorggroep hebben woensdagavond 27 juli een akkoord bereikt over het slepende conflict rondom de thuiszorgmedewerkers. De 294 reeds ontslagen thuiszorgmedewerkers krijgen allemaal een nieuwe arbeidsovereenkomst.

  Vorige week verleende het UWV een ontslagvergunning voor de thuiszorgmedewerkers, nadat de Viva! Zorggroep had aangegeven haar thuiszorgmedewerkers lager te willen inschalen door hun functie op papier uit te kleden. In praktijk blijven de thuiszorgmedewerkers echter hetzelfde werk doen. Wie niet akkoord zou gaan met de lagere inschaling, werd ontslagen.

  Onder druk van die de plande stakingsactie van 1 tot 5 augustus is opnieuw overlegd en een akkoord bereikt. Afgesproken is dat alle thuiszorgmedewerkers die onder de UWV-ontslagbeslissing vallen, een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgen. Deze arbeidsovereenkomst bevat dezelfde voorwaarden als de oude arbeidsovereenkomst, alleen het salaris gaat via een aanvullingsregeling naar een lagere functieschaal (schaal 10). Dat komt neer op een loonsverlaging van 20 tot 25 procent.

  Abvakabo FNV-bestuurder Wim van der Hoorn: ‘We kunnen niet om het voor ons slechte besluit van het UWV heen. Dat is een gegeven.

 4. Schandalig, dat is het eerste woord wat in mij opkomt. Ik vind het onverteerbaar dat er zo’n wanorde heerst in de thuiszorg.
  Daarom wil ik even een klein stukje van mijn grote frustratie op papier zetten:
  Mijn moeder is 88 en woont in Delft. Ze woont zelfstandig en heeft een PGB voor 3 uur per week wat door mijn zusje wordt ingevuld. Omdat mijn moeder liever iets leuks met haar doet dan dat ze gaat schoonmaken worden deze ochtenden vaak ingevuld met winkelen of naar het tuincentrum. Mijn zusje verdient met zo’n uitstapje €22,- netto per uur. Dat is op een ochtendje dus €66,-. Begrijp me goed ik gun het zowel mijn moeder als mijn zusje, maar hoe is dit in godsnaam mogelijk, afgezet tegen het verhaal van de Viva medewerkers. Mijn man en ik hebben dit al overal neergelegd. De PGB van mijn moeder wordt door de gemeente betaald. Omdat ze niet voldoende inkomen heeft wordt de eigen bijdrage ook nog eens vergoed. Doordat er geen instantie tussen zit krijgt ze het geld rechtstreeks op haar rekening gestort. Ik begrijp dat dit het bedrag is wat anders naar een thuiszorginstantie gaat en dat deze instantie hier hun medewerkers van betalen. Ik kan er echt met mijn pet niet bij!

Comments are closed.