Red informatiekunde (punt nl)!

Een van de zoveelste conflicten op de Universiteit Utrecht tussen bestuur (in dit geval het College van Bestuur en een Bèta-faculteit decaan) enerzijds en studenten en personeel anderzijds: de studie informatiekunde dreigt afgeschaft te worden. De situatie is verwarrend; de studie zou niet ‘Bèta’ genoeg zijn, maar er is eerder bewust voor gekozen deze multidisciplinaire studie onder de Utrechtse Bètafaculteit te plaatsen. Bezuinigingsmotieven lijken mee te spelen maar de studie informatiekunde is financieel gezond. De wil van het bestuur om zich met de faculteit te “profileren” lijkt de enige logische verklaring – minder breed zijn en meer focus hebben. Of, zoals informatiekundestudente Else het verwoordt: “Ik vind het een schande dat het profileren van de bètafaculteit nu ten koste gaat van multidisciplinaire onderzoeksgroepen en opleidingen.” Een reactie van studenten liet niet lang op zich wachten – een petitie voor het redden van informatiekunde was al snel in de lucht. Teken deze op redinformatiekunde.nl

Lees hieronder meer. 1. een uiteenzetting van het visiedocument van het faculteitsbestuur bètawetenschappenen, de reacties en de argumenten voor informatiekunde en tegen de argumenten van decaan Van Ree (door informatiekundestudente Else). 2. een verslag van de voorlichtingsavond van de Faculteitsraad Bètawetenschappen afgelopen donderdag 2 december (door Nima, Utrechtse student Cognitive Artificial Intelligence)

1. Uiteenzetting visiedocument_____________________________

Het faculteitsbestuur van de faculteit bètawetenschappen kwam maandag met een visiedocument over de toekomst van de faculteit. In dit document staan een aantal schokkende dingen over de toekomst van de informatiekunde bachelor, master en onderzoek.

In het document staat over de bachelor het volgende:

“Het onderwijs Informatiekunde wordt verminderd/gestopt. Vanaf september 2012 is er geen instroom meer”

Over het masterprogramma wordt in de toekomstvisie gesteld:

“Andere mogelijkheden voor de toekomst van Business informatics worden verkend.”

Over het onderzoek staat het volgende:

“Het onderzoek in de informatica zal prioriteit geven aan het fundamenteel gerichte onderzoek, aansluitend bij de core business van de faculteit. Het onderzoek in de informatiekunde wordt verminderd/gestopt.”

Bètastudenten kunnen het rapport bekijken via:

http://www.uu.nl/faculty/science/NL/medewerkers/nieuws/Pages/Toekomststrategie.aspx

Voor deze buitensporige maatregelingen wordt enkel het argument genoemd dat Informatiekunde niet bèta genoeg zou zijn en dat de faculteit moet bezuinigen. Maar de opleiding en het onderzoek zijn financieel gezond (als 1 van de weinige bètastudies!). Tegen het argument dat informatiekunde niet bèta genoeg zou zijn, zijn een aantal tegenargumenten te geven. Ten eerste is de faculteit bètawetenschappen ontstaan uit vijf andere faculteiten en de naam bètawetenschappen is slecht een naam is die is gekozen bij de samensmelting. Op het moment van samensmelting is er nooit een probleem geweest over dat de naam misschien niet alle opleidingen dekt of dat Informatiekunde niet helemaal binnen de faculteit zou passen.

Ten tweede is informatiekunde een multidisciplinair vakgebied dat inzichten gebruikt uit verschillende andere faculteiten en dus nergens helemaal inpast. Bij de faculteit geesteswetenschappen zijn de opleidingen CKI en LAS te vinden die ook vanuit meerdere faculteiten inzichten combineren.

Informatiekunde in Utrecht is verreweg de grootste opleiding in Nederland en het meeste onderzoek wordt hier uitgevoerd. Het stopzetten van deze twee dingen (en misschien dus ook de master) zou een verarming zijn voor de wetenschap in Nederland. Er is een schreeuwend tekort aan ITers in het bedrijfsleven en een grote vraag naar de toepassingen van informatiekundig onderzoek. In informatiekundig onderzoek staat namelijk de gebruiker centraal en wordt onderzoek gedaan naar gebruiksvriendelijkheid van een legio aan producten, het ondersteunen van samenwerken en andere taken door ICT voor mensen. Er wordt onderzoek gedaan naar wat ICT voor de mens kan betekenen. Iets wat niet in informatica gebeurt en ook niet in andere onderzoeksgebieden.

Ik vind het een schande dat het profileren van de bètafaculteit nu ten koste gaat van multidisciplinaire onderzoeksgroepen en opleidingen. Terwijl de universiteit en de wetenschap het juist zo hard nodig heeft dat er over disciplinaire grenzen heen wordt gekeken.

Ik sluit me daarmee aan bij een bijdrage van Frans Verstraten op DUB. Zie:

http://www.dub.uu.nl/content/te-zien-niet-te-zien-dat-het-antwoord

Wat zou er gebeuren als geesteswetenschappen opeens besluit om LAS en CKI te schrappen omdat het niet puur geesteswetenschappen zijn!
Informatiekunde een opleiding waar veel vraag naar is, met goed onderwijs en met de financiën op orde. Het is compleet belachelijk dat het faculteitsbestuur aan zo’n opleiding een eind wil maken! Daarom roep ik iedereen op om de petitie te tekenen op www.redinformatiekunde.nl

Meer weten?

Links naar DUB nieuwsberichten:

http://www.dub.uu.nl/content/b%C3%A8tafaculteit-krimpt-met-vijftien-procent?page=1

http://www.dub.uu.nl/content/%E2%80%98waarom-informatiekunde-wordt-opgeheven-geen-idee%E2%80%99

http://www.dub.uu.nl/content/vernietigende-kritiek-op-visiedocument-van-ree

Laat alsjeblieft je stem horen tegen het afschaffen van een opleiding die goed loopt en waar veel vraag naar is!

Link naar petitie:

www.redinformatiekunde.nl

2. Verslag voorlichtingsavond Bètawetenschappen____________________

Aanwezig: 50 tot 60 studenten en 2 medewerkers (kennelijk FR-leden). 

Sven Teurlinckx, student-lid en vice-voorzitter van de raad geeft een samenvatting van het visiestuk van de nieuwe interim-decaan. Hij benoemt vele kanten en achteraf stellen veel mensen vragen over de lijn achter het stuk. Dat blijft een brei. Achteraf hoor ik een slim maar ietwat ingetogen student dat hij heel goed weet dat het stuk 2 lijnen heeft: bezuinigen en profileren. Profileren is gelieerd aan de lijn van het CvB en Veerman-strategie om te specialiseren en differentiëren; dus minder breed zijn en Focus hebben. Maar tijdens de discussie bleven studenten terugkomen op Bezuinigingen als hoofdmotief en konden maar niet begrijpen waarom bijvoorbeeld Informatiekunde weg moet gaan: Informatiekunde draait mooi quitte.

Andere instituties verkeren ook in onzekerheid: Freudental Instituut (wiskunde-onderwijs), Helmholtz (brain measuring, psychophysics), Copernicus (Duurzaamheid), Kennispunt, en History & Philosophy of Science horen niet bij de Focus. De master Science Education & Communication is wel veilig omdat het CvB goede voornemens heeft met lerarenopleidingen die stimulering ontvangen.

Studenten begrijpen ook niet waarom de decaan van excellentie kan praten en geen verlies van kwaliteit maar dat wel met minder docenten en minder geld. Dat wordt steeds op een sarcastische manier genoemd. Al met al klinkt de visie van de decaan ongeloofwaardig en verontwaardigend. Maar zoals ik de Beta’s ken stellen zij duidelijk dat iedereen goede ‘argumenten’ en het beste met iedereen voor heeft. Ze proberen te begrijpen waarom de decaan vanuit de ‘vanzelfsprekede’ gedachte dat de toekomst van de faculteit = toekomst van de studenten, niet tot de conclusie komt de student goed te moeten bedienen. Dat klinkt mij erg goedhartig in de oren.

Toen het over de mogelijke acties begon, zeiden 2, 3 mensen dat we een alternatief moeten hebben of anders kunnen we het huidige plan niet weigeren. Het kwam voor Sven ook erop neer dat we of de plannen dwarszitten en geen geld meer krijgen van het CvB (Dat doet het CvB de Bètawetenschappen echt niet aan, hoor!) of we gaan mee en dan hebben we de problemen die de plannen met zich meebrengen. Deze discussie eindigde in die toestand van onbeslotenheid.

293 thoughts on “Red informatiekunde (punt nl)!

  1. Misschien nog goed om te weten dat de Minister van Onderwijs en Wetenschappen destijds (in 1999/2000) bij de goedkeuring van de opleiding Informatiekunde aan de UU expliciet geëist heeft dat deze een sterke mens-, en maatschappij-wetenschappelijke component zou bevatten. Dit zou een onderscheidend element moeten zijn t.o.v. andere, al bestaande opleidingen Informatiekunde. Dit is zo gebeurd, en iedereen, het CvB, Fac Bestuur, Bestuur Informatica, etc weet dus -althans kan weten- dat een Gamma component in de studie Informatiekunde zit. Naar mijn mening volkomen gewenst en terecht. Dit officiële document kan opgediept worden, indien nodig.

    Dr. Herre van Oostendorp, Informatiekunde UU (UHD).

Comments are closed.