De strijd van studenten is een strijd van ons allen

 

– een declaratie van Griekenland is Overal

“Wij Verwerpen Hun Hervormingen Omdat Wij Hun Waarden Verwerpen

De Strijd Van Studenten Is Een Strijd Van Ons Allen”

(English version at bottom of post)

Op vrijdag 21 januari zullen wij samen met studenten, docenten en medewerkers van universiteiten en hogescholen demonstreren in Den Haag. Wij demonstreren tegen de plannen van de regering om de studiefinanciering af te schaffen in de Master-fase; de 3000 euro boete die opgelegd wordt aan studenten met meer dan één jaar studievertraging; en de boete aan de instelling van desbetreffende langstudeerder en tegen de afschaffing van het recht van gratis openbaar vervoer. Wij demonstreren ook om plannen voor toekomstige bezuinigingen te stoppen en tegen de budget-verlagingen die de universiteiten en hogescholen zelf beginnen door te voeren, welke de druk op studenten zal vergroten, het aantal medewerkers terug zal dringen en de hoeveelheid werk van de docenten zal vergroten.

Onze strijd gaat echter verder dan de specifieke maatregelen die deze regering en bestuurders van hoger onderwijs willen opleggen. Wij staan niet achter hun doelen en visie voor onderwijs. Wij zijn van mening dat onderwijs geen privilege is maar een universeel recht is toegankelijk voor iedereen. Wij strijden voor gelijke rechten voor elke jongere, ongeacht sociale klasse, nationaliteit, gender of geloofsovertuiging, om de studie te kunnen doen die hij of zij wil, vrij en gratis toegankelijk en zonder boetes. Wij strijden tegen het creëren van een “schuld-generatie” van jonge mensen, die na hun studie de schuld proberen terug te betalen in plaats van dat zij hun carrieres kunnen opbouwen en bijdragen aan de samenleving. Wij strijden voor openbaar (hoger) onderwijs zodat er onderwijs van hoge kwaliteit geleverd kan worden aan alle studenten en onderzoek van hoge kwaliteit voor de samenleving. Wij strijden voor een redelijke werkdruk en salaris voor al het personeel van hoger onderwijs instellingen volgens het principe van “gelijk werk, gelijk salaris”. Wij strijden voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek dat de behoeften dient van de samenleving en niet de belangen van de markt.

De strijd in het hoger onderwijs staat in direct verband met de strijd tegen het gehele bezuinigingspakket van de regering. De bezuinigingen komen telkens neer bij mensen uit de lagere sociale klassen. Postbodes en -werkers worden ontslagen of zien hun arbeidsomstandigheden en rechten verminderen. Ambtenaren zien ontslagen tegemoet en hun salaris bevroren. Dreiging van massa-ontslagen voor medewerkers van de publieke media. Vele arbeiders in de private sector staan tegenover de dreiging van verhoogde werkloosheid die de bezuinigingen zullen veroorzaken. Mensen werkzaam in de culturele sector zien hun banen verdwijnen en de afbraak van de sector. Mensen die afhankelijk zijn van uitkeringen zullen hun inkomen zwaar zien dalen. Immigranten ondergaan officieel racisme door de participatie van de PVV in de regering, directe of indirecte discriminatie vanuit hun omgeving, hoge werkloosheid en een glazen plafond in hun carrieres die met de tijd sterker wordt. Hierdoor zal voor de kinderen van al deze mensen de toegang tot hoger onderwijs steeds moeilijker worden.

Op 21/1 om 11:30 lopen wij mee met de demonstratie van de Hogeschool Den Haag naar het Malieveld waar wij vanaf 13:00 de manifestatie zullen (onder)steunen en alle acties die hier op volgen.

,

[English Version]

The struggle of students is a struggle of all of us

On Friday January 21st, we demonstrate together with the students, teachers and staff of universities and academies in Den Haag. We demonstrate against the Dutch government’s plans to abolish the study financing for Master students, to impose a 3000-euro fine to students that delay more than 1 year to graduate and respectfully to their education institutions where they study, and the abolishment of their right to free of charge public transport. We also demonstrate to stop the further austerity measures that the Dutch government is planning to impose in the near future and the budget cuts that Universities and Academies themselves have started to impose, which will increase the pressure on students, will reduce the size of the staff and will increase the workload of teachers.

Our struggle, however, goes beyond the specific austerity measures that the government and the higher education managers are planning. We do not share their aims and their vision for education. For us, education is a universal right accessible to all and not a privilege. We struggle for equal rights for every teenager, regardless of social class, nationality, gender or religious affiliation, to access the higher education program she or he wishes without fees and fines. We struggle against the creation of a ‘debt-generation’ of young people that instead of building their career and contributing to the society, they will try to repay the debts they created while studying. We struggle for public higher education in order to provide high-level education to all students and high-level research to the society. We struggle for ensuring a fair workload and fair pay according to the principle of ‘equal work, equal pay’ for all the academic and supporting personnel of higher-education institutions. We struggle for ensuring that the education and scientific research within higher-education institutions serves the needs of the society and not the needs of the private market as it is more and more happening nowadays.

The struggle in higher education is closely connected to the struggle against all the austerity measures of the Dutch government. People from the lower income strata are being consistently targeted by these austerity measures. Postal workers are being fired or see their workingconditions and rights diminished. Civil servants are facing lay-offs and seeing their salaries to freeze. Workers of the public media are threatened by mass lay-offs. Many workers of the private sector are facing the threat of increased unemployment that the austerity measures will bring. People working in the cultural sector are seeing their jobs to be lost and their sector to diminish. People receiving benefits will see their income to decrease dramatically. Immigrants face official racism through the participation of PVV in the government, direct or hidden discrimination by their surroundings, high unemployment rates and a glass ceiling in their careers that becomes stronger by the time. Now, the access of the children of all these people to higher education will become more and more difficult.

We Reject Their Reforms Because We Reject Their Values

The Struggle Of Students Is A Struggle Of All Of Us

On the 21/1 at 11:30, we demonstrate from the Hogeschool of Den Haag to the Malieveld and at 13:00 we support the rally on the Malieveld and all the actions that will follow.

211 thoughts on “De strijd van studenten is een strijd van ons allen

  1. We Reject Their Reforms Because We Reject Their Values

    The Struggle Of Students Is A Struggle Of All Of Us

    En zo is het!

    Succes!

Comments are closed.