VU en actiegroep Titanic bereiken overeenstemming

Gezamenlijke verklaring VU en actiegroep Titanic:

De VU en actiegroep Titanic hebben, na constructief overleg, overeenstemming bereikt over het voorstel van het College van Bestuur (CvB) en het Faculteitsbestuur (FB) over hoe we omgaan met de komende wijzigingen in onderwijsprogramma’s die het gevolg zijn van de reorganisatie van de Faculteit der Aard – en Levenswetenschappen (FALW). Jaap Winter, voorzitter CvB: “De VU en de medewerkers en studenten van de faculteit delen met elkaar de zorg voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek aan de VU en onderkennen het belang gezamenlijk een oplossing te vinden om de continuïteit daarvan te waarborgen. Wij hebben hierover de laatste dagen constructief met de studenten gesproken en afspraken gemaakt die het vertrouwen geven dat we tot goede oplossingen zullen komen.” Bertram Uunk namens Actiegroep Titanic: “We hebben de Kerkzaal bezet omdat we zagen dat door deze reorganisatie de kwaliteit van ons onderwijs niet gegarandeerd kon worden en wij ons niet gehoord voelden in onze bezwaren. We zijn het nog steeds niet eens met de beslissingen die als onderdeel van de reorganisatie zijn genomen, maar hebben door een aantal belangrijke tegemoetkomingen in onze overeenkomst voldoende vertrouwen in de continuïteit en kwaliteit van onze opleidingen.”

De Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen moet reorganiseren omdat zij met een structureel tekort kampt dat de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs en onderzoek in de toekomst in gevaar brengt. Het is de faculteit de afgelopen jaren niet gelukt om in veranderende omstandigheden de juiste balans te vinden tussen kosten en opbrengsten.

Betrokkenheid bij wijzigingen onderwijs
Decaan FALW Karen Maex: “Wij zijn als faculteitsbestuur doordrongen van het feit dat deze veranderingen een groot draagvlak binnen de VU vragen, met een nauwe betrokkenheid van medewerkers en studenten.” Het FB richt per cluster van getroffen opleidingen een taskforce in en beschouwt de uitkomsten van de taskforces als leidend voor het toekomstig beleid. Maex: “Het FB verleent – eenmalig, vanwege de uitzonderlijke situatie – instemmingsrecht aan de Facultaire Studentenraad van FALW ten aanzien van die wijzigingen in het Onderwijs- en Examenreglement 2014 – 2015 van de betrokken opleidingen die het gevolg zijn van deze reorganisatie.”

Intern verdelingsmodel
Hoe de VU de financiering vanuit het ministerie van OCW intern verdeelt, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het CvB en de decanen van de faculteiten. Er is behoefte aan transparantie over de manier waarop de VU de financiële middelen intern verdeelt. Er komt een interne hoorzitting over dit systeem waar ruimte wordt geboden aan studenten en medewerkers binnen de VU om hun visie op de wijze van interne allocatie kenbaar te maken. De uitkomsten van de hoorzitting worden meegenomen bij het advies over de herziening van VUSAM. Jaap Winter: “Het verdelingsmodel VUSAM heeft niet alleen effect voor FALW, maar uiteraard voor de hele universiteit. Het VUSAM model wordt op dit moment herzien. We hebben afgesproken dat we in deze herziening de te maken keuzes ter discussie stellen.” Bertram Uunk: “We zijn heel blij dat het proces nu een stuk transparanter wordt en er verantwoording over de gemaakte keuzes wordt afgelegd. Wij vinden dat studenten en docenten, die het hart vormen van de universiteit, over cruciale zaken als het verdeelmodel mee moeten kunnen denken.”

Financiering door Den Haag
In het overleg is ook gesproken over de grenzen die de financiering van het ministerie van OCW stelt aan de eigen keuzemogelijkheden. Dit is een kwestie die alle universiteiten raakt. Jaap Winter: “Wij zullen de minister uitnodigen met ons en onze studenten en medewerkers in debat te gaan.” Bertram Uunk: “We hopen dat de minister de uitnodiging accepteert en gaan graag met haar meedenken over de wijze van financiering van het hoger onderwijs.”

Overeenkomst VU en actiegroep Titanic.

1,418 thoughts on “VU en actiegroep Titanic bereiken overeenstemming

  1. Pingback: Akkoord tussen bezetters en VU | Krapuul

Comments are closed.