Radboud Universiteit Nijmegen is Bezet

Bezet hoofdgebouw van de omgedoopt tot Academie van de Vooruitgang

Nijmegen — 21 maart 2011 Enkele tientallen studenten hebben maandagochtend de Erasmustoren van de Radboud Universiteit te Nijmegen ingenomen. Ze hebben dit gebouw bezet en omgedoopt tot ‘Academie van de Vooruitgang’. Met deze actie protesteert men tegen voorgenomen maatregelen voor het Hoger Onderwijs van kabinet Rutte-Verhagen.

Website van de bezetters: Academie van de Vooruitgang

Op Twitter: AcademievdV


De maatregelen houden onder andere een boete van €3000,- voor vertraagde studenten in, alsmede afschaffing van de basisbeurs voor masterstudenten. In een uitgelekte notitie van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) wordt er een voorstel gedaan tot nog verder gaande maatregelen ten koste van studenten.

“De overheid en de universiteitsbesturen hebben besloten samen te spannen om de bezuinigen af te wentelen op de studenten. We pikken dit niet langer! Onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht het loonstrookje van je ouders.” aldus een van de actievoerders. “Wij vrezen dat studenten uit gezinnen met lagere inkomens zullen stoppen met hun studie als ze met de boete geconfronteerd worden. Al tigtallen jaren is er sprake van neo-liberaal afbraakbeleid, als dit nu niet tot een halt gebracht wordt, blijft er alleen nog plaats voor een heel kleine elite in het onderwijs.”

Het kabinetsargument dat deze bezuinigingen terecht op langstudeerders terecht komen, wijst de woordvoerder van de studenten af. “Opleidingen zullen verdwijnen, docenten verliezen hun baan, het MBO moet 170 miljoen inleveren, HBO-ers wordt het financieel onmogelijk gemaakt door te stromen naar de universiteit en de studiefinanciering en OV verdwijnen voor studenten in de masterfase van hun opleiding. Dit raakt iedereen die met onderwijs te maken heeft, en gezien het belang van kennis voor de economie, is dat iedereen.”

Van de universiteit zelf eisen de studenten voornamelijk meer medezeggenschap. Graag zien zij bijvoorbeeld een studentassesor, die namens studenten in het bestuur van de universiteit zit. De studenten benadrukken het open karakter van deze bezetting. Ze willen zoveel mogelijk studenten en docenten betrekken bij de strijd tegen de bezuinigingen. Er is een uitgebreid programma, met films, debatten en lezingen. Daarnaast zijn de lokalen gereserveerd voor tentamens vrijgehouden van bezetting.

Het Manifest van de Bezetters

De overheid voert nu al tientallen jaren een roekeloze afbraak op het onderwijs. Nu het neoliberale gedachtegoed heeft gezorgd voor enorme financiële problemen, probeert men ruim baan te maken om het laatste beetje van het onderwijs dat niet op winst is gericht overboord te gooien. Al tijdens de demonstratie van 21 Januari op het malieveld werd duidelijk dat er geen notie werd genomen van de boodschap die daar door ruim 17.000 studenten werd uitgedragen.

Het moge duidelijk zijn dat wij een duidelijk NEE uitspreken tegen alle bezuinigingen op het onderwijs, met name die op het hoger onderwijs. Wij hopen dat het kabinet Rutte-Verhagen zich realiseert dat haar plannen desastreuze gevolgen zullen hebben. We keren ons met name tegen de Halbeheffing op zowel onderwijsinstellingen als op studenten, op de afschaffing van de studiefinanciering voor masterstudenten en op de bemoeilijkte doorstroom voor HBO’ers naar WO en van MBO’ers naar HBO.

Onderwijs staat niet meer in dienst van het ontwikkelen van de samenleving. Het staat niet in dienst van emancipatie of van beschaving. Nee, onderwijs staat in dienst van economische groei.Onderwijs is een arbeidsproces waarbij gereedschappen geproduceerd worden, waarvan de investering zo snel mogelijk terugverdiend moet worden. De student, het wordend gereedschap, is in dezen niet meer belangrijk. In ieder geval niet als persoon.

Neem bijvoorbeeld de selectie aan de poort. De persoon die later tot bloei komt, die een vervelende tijd op de middelbare school heeft gehad of die om een andere reden niet op zijn 18e een volledig volwassen, volgroeid, ”verstandig” persoon is, die heeft pech: “Geen studie voor jou”. En aangezien doorstroom van MBO naar HBO en van HBO naar WO nagenoeg onmogelijk gemaakt wordt kunnen deze mensen een opleiding op maat wel vergeten. Het lot van deze studenten was al bezegeld toen zij in de brugklas ingedeeld werden op VMBO, HAVO of VWO. Wij eisen dat de Radboud Universiteit zich expliciet uitspreekt tegen selectie aan de poort en zich inspant om het onderwijs zo toegankelijk mogelijk te houden.

Tot overmaat van ramp scharen de universiteiten, die eerst de schijn opwekten zich ook te verzetten tegen deze economische blik op onderwijs, zich nu ook op achterbakse wijze bij de wetgevers in Den Haag. De regering, die zich niet om de Nederlandse bevolking bekommert, richt zich vooral op de winstmarges van het bedrijfsleven, het BNP en de staatskas. In Parijs zijn de universiteiten samen gekomen en uit de uitgelekte notulen hiervan blijkt onder andere de wil voor een studentenstop, volledige afschaffing van de basisbeurs en verhoging van het collegegeld voor 44% van de studenten. De VSNU, Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, heeft al eerder een voorstel tot afschaffing van de basisbeurs gedaan en heeft daarmee aangetoond consequent vijandig tegenover de belangen van studenten te staan. Wij eisen dan ook van het College van Bestuur dat het publiekelijk afstand doet van de VSNU. Als het CvB van de Radboud meent júist voor studenten op te komen, moet het zich distantiëren van deze organisatie.

Daarnaast eisen wij van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit een zwart op wit gestelde, publiekelijk bekend gemaakte garantie dat als gevolg van wat voor bezuinigingen dan ook de docenten niet de dupe worden. Docenten en contacturen vormen het hart van goed onderwijs. Overspannen en ondergemotiveerde docenten halen de onderwijskwaliteit juist omlaag. Daarom: geen ontslagen of loonmatiging onder de docenten als gevolg van de bezuinigingen en geen daling van het aantal personeelsleden.

En om er voor te zorgen dat de universiteit ons niet meer achter onze rug om ter dood veroordeeld eisen wij als studenten meer inspraak in het bestuur van de universiteit. De medezeggenschapsraad is niet genoeg. Wij eisen dat de Radboud Universiteit gaat beschikken over een ‘studentassessor’ binnen het College van Bestuur. Deze studentassessor heeft het recht alle CvB bijeenkomsten bij te wonen, heeft het recht mee te stemmen in de vergadering namens studenten (dus stemrecht, niet slechts adviesrecht!) en heeft het recht om onderwerpen op de bestuurlijke agenda te plaatsen. Om te garanderen dat deze studentassessor werkelijk namens de studenten spreekt, moet de studentassessor door studenten gekozen worden. Op deze manier hopen wij openheid te krijgen in de besluitvorming om niet voor verassingen komen te staan zoals de landelijke stellingname van de VSNU. Ook in het algemeen moet medezeggenschap vergroot worden. De universiteit is er volgens ons voor studenten en daarom moeten studenten en medewerkers samen de beslissingen nemen.

Wij zijn klaar met het negeren van de student door zowel overheid als universiteit. Wij zijn er klaar mee behandeld te worden als kapitaalgoed. De universiteit bestaat niet zonder studenten. Onderwijs bestaat niet zonder studenten. Wij eisen nu ons recht op en zetten een punt achter de vercommercialisering van het onderwijs!

15 thoughts on “Radboud Universiteit Nijmegen is Bezet

  1. Update 11.00: Het college van bestuur heeft gepraat met de onderhandelaars van de Academie van de Vooruitgang, maar zegt niet te willen praten met andere studenten dan de studentenraad. Er is niet ingegaan op de inhoud van de eisen, en de tweede vordering is officieel geformuleerd. De derde vordering volgt om 11.30. De studenten weigeren na deze mededeling de Erasmustoren te verlaten, want ze willen praten over de redenen dat de ontevredenheid leeft.

  2. Update 11.30: De politie heeft in Nijmegen de actievoerders die het Erasmusgebouw bezet hielden ontruimd. Twee van hen die ‘vreedzaam verzet’ pleegden zijn aangehouden.

  3. Belachelijk: Je eigen studenten, die terecht actie voeren tegen een kwalijke situatie, criminaliseren.

Comments are closed.