Eisen van de Nieuwe Universiteit in Amsterdam

Universiteiten worden top-down bestuurd, wat academisch onderwijs en onderzoek ernstig schaadt. De inspraak van studenten en docenten is minimaal. Wij willen een democratische universiteit.

Wij eisen daarom, als studenten en medewerkers, verenigd in de Nieuwe Universiteit, het volgende van de Universiteit van Amsterdam:

Democratisering & transparantie

 • Alle bestuurslagen van de universiteit van amsterdam dienen op democratische wijze te worden gekozen.
 • Het universitaire bestuur behartigt op dit moment niet de belangen van de academische gemeenschap. Dat moet veranderen. Het contract van de huidige Rector Magnificus, prof. dr. Dymph van den Boom loopt af in het jaar 2015. Wij eisen dat haar opvolger op democratische wijze wordt aangesteld.

Openbaarheid van financieel management.

 • Bestuursfuncties moeten herroepbaar worden.
  Op deze manier blijft het bestuur een vertegenwoordiging van de academische gemeenschap.
 • De mogelijkheid tot een bindend referendum per opleiding en faculteit.
  Indien de academische gemeenschap het oneens is met een besluit, dan moet ze zich kunnen beroepen op een bindend referendum.
 • Volledige openbaarheid van bestuur van de universiteit en ook UvA Holding.
 • Afschaffing van de sollicitatieprocedure voor masters.

Decentralisering

 • Decentralisering van de universitaire bestuursstructuren.
  De macht van de Colleges van Bestuur dient te worden ingeperkt ten gunste van meer zeggenschap voor de afzonderlijke afdelingen, leerstoelen en vakgebieden.
 • Waarborging van de autonomie van opleidingen.
  Per opleiding moet op democratische wijze beslissingen worden gemaakt over onder andere de OER, curriculum, semesterindeling en begroting.

Rendementsdenken

 • Invoering van inputfinanciering en afschaffing van outputfinanciering.
  Dit betekent financieren op basis van de kosten om een opleiding te handhaven, in plaats van financiering op basis van studiepunten, diploma’s, publicaties en citaties.
 • Wanneer bezuinigingen onvermijdelijk zijn, bezuinig dan op bijkomstige posten.
  Hieronder vallen bouw- en vastgoedprojecten, marketing, beveiliging,  managementsalarissen en managementlagen.
 • Onderzoek moet gefinancierd worden vanuit de eerste geldstroom om de onafhankelijkheid van onderzoek te waarborgen.
 • Geen micromanagement van student- en docentprestaties.
  Dit betekent afschaffing van het BSA en volledige keuzevrijheid van de student wat betreft het studietraject.
 • Betaling van docenten en andere werknemers, volledig betalen naar gewekrte uren: beta;en voor nakijktijdens, scriptebegeleiding etc.

Betaling naar gewerkte uren

 • Medewerkers van de UvA moeten betaald krijgen voor alle uren die zij werken. Dit geldt ook voor niet ingeroosterde uren zoals nakijken van tentamens en uitgebreide scriptiebegeleiding.
 • Het academisch jaar 2015/2016 moet op 1 augustus 2015 beginnen zodat de nieuwe generatie studenten kan profiteren van de oude studiefinanciering.

Reorganisatie FGw

 • Onmiddellijke stopzetting van pogingen om profiel 2016 uit te voeren.
  De rust moet worden hersteld zodat er een grondige discussie over het nut en de noodzaak van hervormingen kan plaatsvinden.

Fusie Bèta-faculteiten

 • Onmiddellijke stopzetting van de Bèta-fusie in huidige vorm.
  We willen een herorientatie op deze samenwerking met inspraak van docenten en studenten, op een democratische en horizontale wijze.

Academische Gemeenschap

 • Waarborging van academische waarden.
  Dit betekent vrijheid van de academische gemeenschap om onderzoek en onderwijs naar believe in te richten.
 • Ook in de praktijk een vrije en verbonden academische gemeenschap.

Openheid van gebouwen.

 • Verwijdering van de poortjes die alleen toegang bieden aan medewerkers met een pas. Zalen van de UvA moeten door studenten kunnen worden gereserveerd.
 • Catering moet niet in dienst staan van het bedrijfsleven, maar in dienst van de academische gemeenschap.
 • Ontbind cateringscontracten.