No Border Camp 2013: Rotterdam, The Netherlands

No Border Camp 2013: Rotterdam, The Netherlands

—- English/Francais/Espanol/عربي/Deutsch below —-

Het No Border Netwerk Nederland organiseert van 2 tot 10 augustus 2013 een No Border Camp in Rotterdam. Het organiseren van een strijdbare week met acties, discussies en workshops sluit naadloos aan bij de onvermoeibare acties van migranten in de afgelopen anderhalf jaar in Nederland.

Zoals breed bekend is zijn veel migranten in Nederland vanaf het najaar 2011 bezig met protestacties zoals die nog niet in Nederland zijn voorgekomen. Mensen met verschillende nationaliteiten en achtergronden komen openlijk in verzet tegen het huidige migratiebeleid.

Mensen die geen papieren hebben en daarom niet in Nederland mogen verblijven accepteren het niet langer meer dat hun gevecht om een menswaardig bestaan voor de Nederlandse samenleving onzichtbaar blijft. Inmiddels hebben migranten en de ondersteunende activisten al diverse tentenkampen opgericht, zijn er zijn vele demonstraties geweest en verblijven veel migranten op dit moment in de Vluchtkerk in Amsterdam en het Vluchthuis in Den Haag.

In deze situatie is het organiseren van een No Border Camp voor het No Border Netwerk een vanzelfsprekendheid. Hiermee willen wij, No Border activisten, aansluiten bij de behoefte van migranten om hun probleem ‘wereldkundig’ te maken.

In de afgelopen periode is veelvuldig duidelijk geworden dat de overheid alleen maar belangstelling heeft voor politieke spelletjes. Het inruilen van een halfslachtig kinderpardon tegen het invoeren van strafbaarstelling van illegaliteit geeft perfect aan waar het de Nederlandse politici om te doen is. Het hebben van politieke macht is veel belangrijker dan het lot van op straat geklinkerde mensen zonder de ‘juiste’ papieren!

Het NoBorderCamp 2013 heeft verschillende doelen. Allereerst hopen wij met deze week van workshops en acties aan te sluiten bij de behoefte van migranten om visueel zichtbaar en luidruchtig hun protest te laten horen zodat de Nederlandse samenleving niet meer kan blijven zeggen dat zij het nooit hebben geweten: het op straat gooien van mensen zonder geld, voedsel en onderdak. Wij ondersteunen de opstand van migranten tegen het huidige migratiebeleid.

Tegelijk willen wij met dit kamp ook de aandacht vestigen op het kapitalisme. De belangrijkste oorzaak van ondermeer oorlogen, bijvoorbeeld om olie en andere grondstoffen, en klimaatverandering, die op hun beurt migratiestromen op gang brengen. Geen mens vlucht vrijwillig. In onze samenleving die zwanger is van hebzucht en egoïsme, is geen plek voor mensen die wanhopig op zoek zijn naar een betere toekomst!

Wij de No Border-activisten zijn voorstanders van vrijheid van beweging (freedom of movement) en het afschaffen van grenzen en staten. Tijdens het NoBorderCamp willen wij aan de hand van workshops en discussies meer mensen voor dit streven winnen. Het kamp zal een enthousiasmerende werking moeten hebben op mensen om zich ook actief te verzetten tegen het kleinburgerlijke migratiebeleid van zowel de rechtse als de linkse gevestigde orde. Actief verzetten zal ook vanuit het kamp gebeuren, met directe en publieksacties bij verschillende locaties in de regio.

Een extra doel van het organiseren van een kamp in augustus 2013 is het Lovis-bootproject “Voices from the borders” dat in het eerste weekend van augustus vanuit Rotterdam zal vertrekken en in verschillende havensteden aandacht wil schenken aan de problemen van migranten en meer samenhang wil bewerkstelligen in groepen en individuen die zich verzetten tegen het migratiebeleid.

Het Nederlandse No Border Netwerk werkt samen met soortgelijke groepen in andere (Europese) landen, ondermeer via regelmatig overleg en gezamenlijke acties. De Engelse benaming ‘Camp’ is dan ook bewust gekozen omdat er internationaal veel belangstelling is voor bijeenkomsten van No Border-activisten. Het NoBorderCamp-concept bestaat al sinds 1999 en vanaf dat jaar zijn er op markante plekken in Europa (grens- en havengebieden) dergelijke kampen georganiseerd. Vorige jaar waren er kampen in Stockholm en Keulen.

In de komende maanden zal er flink getrokken moeten worden aan de organisatie van het No Border Camp. De voorbereidingsgroep heeft al contact met groepen migranten en ondersteunende activisten. Voor meer informatie, en als je mee wilt helpen, kun je contact met ons opnemen via info@no-border.nl. Uiteraard hebben wij geld nodig om zaken goed te organiseren, storten van een bijdrage kan via de rekening van Ithaka 4253090 te Utrecht o.v.v. No Border Camp 2013.

Website: http://nobordercamp.nl/

—————

The Dutch No Border Network organizes a No Border Camp in Rotterdam August 2 – 10.

The organization of a militant week of action, discussion and workshops connects with the tireless actions of migrants in the Netherlands during the past one and a half year.

As many people know, a lot of migrants in the Netherlands have been involved in protest actions in a way that has never been done before in the Netherlands. People from different nationalities and backgrounds are resisting the current migration policy openly.

Undocumented people that are not allowed to stay in the Netherlands because of that, do no longer accept the fact that their struggle for a human existence remains unseen. Meanwhile the migrants and supporting activists have raised several tent camps, have demonstrated many times, and a lot of migrants are at this moment staying in the Vluchtkerk in Amsterdam and the Vluchthuis in The Hague.

Given this situation, to the No Border Network organizing a NoBorderCamp is a matter of course. This way we, No Border activists, want to connect to the need of migrants to make their problem widely known.

Recently, it has at many times become obvious that the government is only interested in political games. The trading of a halfhearted childrens’ pardon for the introduction of the penalization of illegality shows perfectly what the Dutch politicians want. Political power is a lot more important than the fate of people without the ‘right’ papers, who have been kicked out on the street!

The NoBorderCamp 2013 has several goals. First of all during this week of workshops and actions we hope to connect to the need of migrants to make their protest be heard both visually and loudly so that Dutch society can no longer pretend they never knew: kicking people out on the street without money, food and shelter. We support the rebellion of the migrants against the current migration policy.

At the same time we want to focus attention on capitalism. It is the main cause of among others war, for example for oil or resources, and climate change, that in their turn set migration going. No man flees voluntarily. In our society, pregnant with greed and selfishness, there is no room for people that are desperately seeking a better future!

We the No Border-activists stand for freedom of movement and the abolition of borders and states. Through workshops and discussion during the NoBorderCamp we want to win people over for this aspiration. We want the camp to have an enthusing effect on people to actively resist the narrow-minded migration policy of both the right-wing and the left-wing established order. Active resistance will also be initiated from the camp, with direct and public actions at several locations in the region.

An extra goal in organizing a camp in August 2013 is the Lovis boat project “Voices from the borders”, that will leave from Rotterdam in the first weekend, and that will draw attention to the problems of migrants in different harbors and wants to create more unity in groups and individuals that resist migration policy.

The Dutch No Border Network works together with similar groups in other (European) countries, among others through regular meetings and joint actions. The English title ‘Camp’ is therefore chosen on purpose because internationally there is a lot of interest in meetings of No Border-activists.
The NoBorderCamp-concept exists since 1999 and from that year on at distinctive locations in Europe (border- and harbor areas) similar camps have been organized. Last year there were camps in Stockholm and Cologne.

In the next months we will have to do our very best to organize the No Border Camp. The preparation group has already contact with groups of migrants and supporting activists. For more information, and if you want to help out, you can contact us through info@no-border.nl. Of course we need money to organize things well, you can donate to the account of Ithaka 4253090 in Utrecht, subject No Border Camp 2013.

Website: http://nobordercamp.nl/English/

———-

Le Réseau No Border des Pays-Bas organise du 2 au 10 Août 2013 un Camp No Border à Rotterdam. L’organisation de cette semaine militante d’actions, de débats, et d’ateliers est en lien direct avec les efforts de lutte incessants des migrants aux Pays-Bas ces derniers temps.

Depuis l’automne 2011, on a pu voir aux Pays-Bas de nombreux migrants mettre en place des formes de lutte nouvelles. Ils se rejoignent ouvertement dans la résistance contre les politiques de migration actuelles, en dépit des différences de nationalité, de milieu ou d’origine.

Les sans-papiers que les Pays-Bas prive de droit de séjour et de liberté de mouvement en ont assez que leur lutte pour une existence humaine reste invisible dans la société néerlandaise. Aujourd’hui, les migrants et les activistes solidaires ont déja monté différents campements, organisé de nombreuses manifestations, et ils occupent des églises à Amsterdam (Vluchtkerk) et à La Haye (Vluchthuis).

Dans ces conditions il est naturel que le Réseau NoBorder organise un Camp NoBorder. Les activistes NoBorder veulent ainsi participer aux efforts des migrants pour attirer l’attention publique sur leur problème.

Jusqu’ici les autorités gouvernementales ont régulierement montré qu’elles s’intéressent seulement aux intrigues politiques. Le marchandage législatif pour un ‘pardon pour les mineurs’ (kinderpardon) en échange de la ‘pénalisation du séjour illégal’ (strafbaarheidstelling illegaal verblijf) est un parfait exemple de ce dont sont capables les politiciens. Ils préferent de loin garder leur pouvoir politique plutôt que d’aider ceux qui sont à la rue parce qu’ils n’ont pas de papiers!

Le Camp NoBorder 2013 a différentes ambitions. Tout d’abord nous espérons, avec cette semaine d’ateliers et d’actions, participer aux efforts des migrants pour faire bruyamment résonner leur lutte dans toute la société néerlandaise: pour que plus personne aux Pays-Bas ne puisse dire qu’il n’était pas au courant qu’on jette des gens à la rue sans monnaie, sans nourriture, sans abri. Les migrants résistent contre les politiques actuelles de migration et nous participons à cette résistance.

En même temps nous voulons lors de ce camp recibler notre attention sur le capitalisme. Le capitalisme est la cause principale des guerres, comme par exemple les conflits pour le controle du pétrole ou d’autres matières premières, et du réchauffement climatique, qui à leur tour sont causes de flux migratoires. Personne ne fuit de plein gré. Dans notre société cupide et égoïste, il n’y a plus de place pour ceux qui cherchent désespérement à améliorer un peu leurs perspectives.

En tant qu’activistes NoBorder nous défendons le droit à la liberté de mouvement (freedom of movement) et réclamons l’abolition des frontières et des états. Lors du Camp NoBorder les ateliers et débats nous permettront de partager ces idées avec le plus de gens possible. Le Camp pourra enthousiasmer les participants à agir ensemble contre la politique migratoire étriquée des autorités, de droite comme de gauche. Des manifestations et actions publiques à différents endroits dans la région seront organisées depuis le Camp NoBorder.

Une autre raison pour organiser un camp en Août 2013 est le départ depuis Rotterdam, le premier week-end d’Août, du navire Lovis, qui visitera différents ports pour manifester en solidarité avec les migrants et créer des liens et dynamiques entre les différents individus et groupes qui luttent contre les politiques migratoires.

Le Réseau NoBorder Pays-Bas travaille avec des groupes semblables dans d’autres pays (d’europe), avec entres autres des réunions et des actions communes. C’est pour souligner et promouvoir le caractère international que le mot anglais ‘Camp’ a été retenu. Depuis la naissance de concept de Camp NoBorder en 1999, des camps ont été organisés à différents endroits à symbolique forte, tels que ports ou régions frontalières. L’année passée a vu des Camps NoBorder à Stockholm et à Cologne.

Il y aura beaucoup de travail dans les mois à venir pour organiser le Camp NoBorder. Le groupe de préparation est déja en contact avec des groupes de migrants et des activistes solidaires. Pour plus d’informations, et si tu veux participer aux préparations, tu peux nous contacter par info@no-border.nl. Et bien entendu nous avons besoin de financement: toute donation est dès maintenant la bienvenue sur le compte 4253090 au nom de Ithaka, Utrecht, sous mention de “No Border Camp 2013”.

Website: http://nobordercamp.nl/france/

———

La Red Holandesa NoBorder (“No Frontera” en inglés) organiza un campamento del 2 al 10 de Agosto en Rotterdam. La organizacion del evento se une a las incansables acciones que l_s migrantes y refugiad_s han venido realizando durante el último año y medio.

Como mucha gente sabe much_s migrantes en holanda se han visto envuelt_s en una serie de protestas que nunca se dieron antes en los Paises Bajos. Mucha gente de distintos orígenes y coyunturas, están resistiendo abiertamente las actuales políticas de migración.

La gente indocumentada a la que no le está permitido quedarse en Holanda, no acepta más el hecho de que la lucha por su supervivencia no sea visibilizada o reconocida. Mientras tanto, l_s migrantes y l_s activistas que les apoyan, han levantado tiendas de campaña, se han manifestado muchas veces y sin embargo permanecen en la misma situación en los campamentos de Vluchtkerk en Amsterdam y de Vluchthuis en La Hague.

Ante estos hechos, para la Red NoBorder, organizar un No Border Camp (Campamento contra las Fronteras en inglés) es una cuestión de principios. De esta manera queremos evidenciar y hacer pública esta situación. Recientemente, y como tantas otras veces el Gobierno sólo esta interesado en juegos políticos. Para ellos aferrarse al poder será siempre más importante que el destino de la gente sin los papeles “correctos”, que han echado a la calle.

El Campamento Contra las Fronteras 2013 tiene varias metas. La primera de todas en esta semana de talleres y acciones es que la voz de protesta de l_s refugiad_s se haga escuchar, y su lucha se haga visible, de manera que la sociedad holandesa ya no pueda pretender que no sabe que echan a gente de sus casas sin dinero, refugio ni comida. Apoyaremos la rebelión de l_s migrantes contra la actual política de inmigración.

Al mismo tiempo queremos centrar la atención en el capitalismo, que es la principal causa que provoca las actuales guerras, ya sea por petróleo u otros recursos energéticos y del cambio climático, ambos factores que a su vez promueven la migración. Ninguna persona huye voluntariamente. En nuestra sociedad, engrendada por la codicia y la avaricia, parece no haber lugar para la gente que desesperadamente busca un futuro mejor. La Red NoBorder defiende la libertad de movimiento y la abolición de las fronteras y Estados. Durante el campamento pretendemos hacer evidentes, mediante la discusión y el diálogo todas estas cuestiones y hacer comprender a esta gente que nuestra necesidad es también la suya. Queremos que tenga un gran efecto sobre la gente, que la ayude a resistir esta política de migración de mente estrecha que el orden establecido, tanto de izquierda como de derecha, han permitido.

Tambien habrá iniciación a la resistencia activa en el campamento, con acciones directas y públicas en varias localidades de la región. Una meta extra de la organización es el proyecto del barco Lovis “Voces desde las fronteras” que Zarpará desde Rotterdam durante el primer fin de semana. El barco atraerá la atención sobre los problemas de l_s migrantes en diferentes puertos por los que pasará, con el bojetivo de crear más grupos de afinidad e individualidades que resistan la política de migración actual. La Red NoBorder holandesa trabaja con grupos similares en diferentes paises europeos, a través de, entre otras cosas, asambleas regulares y acciones conjuntas. El termino inglés “Camp” (Campamento) elegido adrede hace alusión al interés internacional que se tiene en las reuniones de l_s activistas de la Red NoBorder.

El concepto de No Border Camp existe desde 1999 y desde entonces y en distintos puntos de Europa (sobre todo en fronteras y zonas portuarias) se han venido organizando acampadas similares. El año pasado hubo acampadas en Estocolmo y Colonia. En los próximos meses tendremos que dar lo mejor de nosotr_s mism_s para organizar esta acampada. El grupo de preparación ya tiene contacto con redes de grupos de migrantes y de activistas que l_s apoyan. Para mas información o si quieres ayudar, nos puedes contactar a través de info@no-border.nl. Por supuesto necesitamos dinero para hacer los preparativos en condiciones, puedes hacer una donación en la cuenta de Ithaka 4253090 en Utrecht, indicando NoBorderCamp 2013 en el asunto.

Website: http://nobordercamp.nl/spanish/

———

و المناقشات وورش العمل ترتبط باحوال المهاجرين ونشاطهم وكفاحهم الدائم في العام الماضي ونصف في هولندا.
كما هو معروف على نطاق واسع، العديد من المهاجرين في هولندا من خريف 2011 شاركت في احتجاجات مثل هذه التي حدثت في هولندا. الناس من مختلف الجنسيات و الخلفيات يأتون علنا لمعارضة سياسة الهجرة الحالية.
الناس الذين لا يحملون وثائق، وبالتالي لا يسمح لهم بالبقاء في هولندا
لا يقبلون أن يبقى كفاحهم من أجل وجود لائق في المجتمع الهولندي غير مرئي. وفي الوقت نفسه، المهاجرون والناشطون اعدوا مخيمات مختلفة والعديد من المظاهرات.
كما يقيم حاليا العديد من المهاجرين في كنيسة كلاجئين بأمستردام وبيت اللجوء في لاهاي.
في هذه الحالة، تنظيم مخيم بلا حدود لشبكة بلا حدود للتعارف أمرا مفروغا منه. نحن نشطاء نهدف لتلبية احتياجات المهاجرين و جعل مشكلتهم معروفة على نطاق اوسع
في الفترة الماضية أصبح واضحا كثيرا ان الحكومة مهتمة فقط بلعبة سياسية.
تبادل العفو للأطفال ضد ادخال تجريم عدم الشرعية تماما ما يسعى الساسة الهولنديين القيام به.السعي وراء السلطة السياسية هوأهم بكثير من مصير شخص على الشارع ورقة رابحة!.
لدى مخيم بلا حدود 2013 أهداف مختلفة. أولا، نحن نأمل هذا الاسبوع من ورش العمل والأنشطة ان تعكس احتياجات المهاجرين و ان يصل صوتهم الى المجتمع الهولندي حتى لا يستمر القول بعدم معرفتهم بالامر او عدم سماعهم برمي الناس في الشارع دون طعام و مال ومأوى. نحن نؤيد انتفاضة المهاجرين ضد سياسة الهجرة الحالية.
في نفس الوقت في المخيم نلفت الانتباه أيضا إلى الرأسمالية. السبب الرئيسي للحروب وغيرها،مثل النفط والسلع الأخرى، وتغير المناخ،
وهذا بدوره يساهم في تدفق المهاجرين اللاجئين .الإنسان لا يرحل بشكل طوعي . في مجتمعنا مع الاسف المليئ بافات الجشع و الانانية ليس هناك مكان للأشخاص الذين في حاجة ماسة و يبحثون عن
مستقبل أفضل!
نحن نشطاء بلا حدود لصالح حرية التنقل وإلغاء الحدود.من خلال مخيم بلا حدود عن طريق ورش العمل والمناقشات نسعى لربح المزيد من الناس .من هذا المخيم سوف تكون معارضة لسياسة الهجرة من اليمين الى اليسار تحدث من مكان المخيم وفي مختلف المواقع الموجودة في المنطقة.
وكهدف اضافي من تنظيم المخيم في أغسطس 2013 هو مشروع باخرة لوفس في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر أغسطس حيث سوف تغادر روتردام الى مختلف المدن الساحلية وذلك من اجل لفت
الانتباه إلى مشاكل المهاجرين والتعاون مع الجماعات والأفراد الذين يعارضون سياسة الهجرة.
شبكة بلا حدود الهولندية تتعاون مع جماعات مماثلة في البلدان (الأوروبية) الأخرى، من خلال المشاورات المنتظمة وإجراءات مشتركة. وشبكة بلا حدود موجودة منذ عام 1999 ومنذ ذلك العام في أماكن بارزة في أوروبا (المناطق الحدودية والموانئ) حيث يتم تنظيم مثل هذه المخيمات.
في العام الماضي كانت هناك مخيمات في ستوكهولم وكولونيا.
في الأشهر المقبلة سيكون هناك الكثير من العمل للفت الانتباه إلى
مخيم بلا حدود. المجموعة التحضيرية اقامت اتصالات مكثفة مع مجموعات المهاجرين والناشطين.
لمزيد منالمعلومات، وإذا كنت تريد المساعدة، يمكنك الاتصال بنامن
:خلال
info@no-border.nl.
بالطبع نحن بحاجة إلى المال لعمل تنظيم جيد.
: يرجى دفع مساهمة مالية عن طريق حساب
Ithaka 4253090 te Utrecht o.v.v. No Border Camp 2013.

Website: http://nobordercamp.nl/arabic/

————

Das niederländische No Border Netzwerk organisiert vom 2. bis zum 10. August ein No Border Camp in Rotterdam. Das organisieren von einer Woche voll mit Aktionen, Diskussionen und Workshop formt den nahtlosen Übergang zu den unermüdlichen Aktionen der Mirgant_innen der letzten anderthalb Jahre in den Niederlanden.

Inzwischen ist es weit bekannt, dass ab dem Herbst 2011 viele Migrant_innen in den Niederlanden mit Protestaktionen beschäftigt sind. Solche Protestaktionen hat es in dieser Form noch nicht in den Niederlanden gegeben. Menschen mit und von unterschiedlicher Nationalität und Herkunft leisten offenen Widerstand gegen die heutige Migrationspolitik.

Menschen, die keine Papiere haben und darum nicht in den Niederlanden bleiben dürfen, akzeptieren nicht länger, dass ihr Streit um ein menschenwürdiges Leben unsichtbar bleibt für die niederländische Bevölkerung. Mittlerweile haben Migrant_innen und unterstützende Aktivisten mehrere Zeltlager aufgebaut, gab es zahlreiche Demonstrationen und im Moment halten sich viele Migrant_innen in der ´Vluchtkerk` (Fluchtkirche) in Amsterdam und im ´Vluchthuis` (Fluchthaus) in Den Haag auf. In dieser Situation ist es für das No Border Netzwerk selbstverständlich ein No Border Camp zu organisieren. Hiermit möchten wir, No Border Aktivist_innen, uns dem Verlangen der Migrant_innen, um ihr Problem ´weltkundig` zu machen, anschließen.

In letzter Zeit ist mehr dann deutlich geworden, dass die Regierung sich nur mit ihren politischen Spielchen beschäftigt. Ein halbherziges Kinderpardon musste schwer bezahlt werden mit der Einführung von Strafbarkeit von illegalem Aufenthalt. Dies zeigt wieder einmal worum es den niederländischen Politikern eigentlich geht. Politische Macht ist viel wichtiger als das Schicksal derjenigen die auf der Straße landen.

Das No Border Camp hat unterschiedliche Ziele. Erstens hoffen wir durch diese Woche voll Workshops und Aktionen uns anzuschließen bei einem sichtbaren und hörbaren Protest der Migrant_innen, so dass die niederländische Gesellschaft nicht mehr sagen kann, das sie es nicht gewusst haben: das Menschen auf die Straße gesetzt werden ohne Geld, Essen und Unterkunft. Wir unterstützen den Aufstand der Migrant_innen gegen die heutige Migrationspolitik.

Gleichzeitig wollen wir uns während des Camps auf das Thema Kapitalismus konzentrieren. Die wichtigste Ursache von Kriegen, um Öl und andere Rohstoffe, und Klimaveränderungen, die wiederum Migrationsströme verursachen. Niemand flüchtet freiwillig. In unserer Gesellschaft, voll Habgier und Egoismus, ist kein Platz für Menschen, die auf der Suche nach einer besseren Zukunft sind.

Wir, die No Border Aktivisten, sind Befürworter der Bewegungsfreiheit (freedom of movement) und für die Abschaffung von Grenzen und Staaten. Wir möchten durch Workshops und Diskussionen mehr Leute für dieses Streben gewinnen. Das Camp soll bewirken, dass Leute sich gegen die kleinbürgerliche Migrationspolitik von Rechts und Links wehren. Es wird aktiver Widerstand mit direkten und öffentlichen Aktionen in verschiedenen Orten in der Region stattfinden.

Ein extra Ziel des Camps im August 2013 ist das Lovis Boot Projekt „ Voices from the borders“ , das am ersten Augustwochenende von Rotterdam aus losfahren wird und in verschiedenen Hafenstädten auf die Probleme der Migrant_innen aufmerksam machen will und mehr Zusammenhang herstellen will zwischen Gruppen und Individuen, die kämpfen gegen die Migrationspolitik.

Das niederländische No Border Netzwerk arbeitet mit ähnlichen Gruppen aus anderen europäischen Ländern zusammen, zum Beispiel durch regelmäßige Plena und gemeinschaftliche Aktionen. Das englische Wort Camp ist absichtlich gewählt, weil es international viel Interesse gibt für Treffen von No Border Aktivisten. Das No Border Camp Konzept existiert seit 1999 und ab dem Jahr wurde auf in Orten (Grenz- und Hafengebiete) solche Camps organisiert. Letztes Jahr gab so ein Camp in Stockholm und Köln.

In den nächsten Monaten muss viel Zeit und Energie in die Organisation desa No Border Camps gesteckt werden. Die Vorbereitungsgruppe hat bereits Kontakte mit Mirgant_innen und unterstützenden Aktivist_innen. Für mehr Informationen und wenn du mithelfen möchtest, kannst du uns per E-Mail info@no-border.nl erreichen. Selbstverständlich brauchen wir auch Geld um alles zu organisieren, einen Beitrag überweisen kann auf das Konto von Ithaka 4253090 te Utrecht, No Border Camp 2013.

http://nobordercamp.nl/deutsch/

309 thoughts on “No Border Camp 2013: Rotterdam, The Netherlands

Leave a Reply