"Stonewall was a riot!" - Alternatief programma Roze Zaterdag

“Stonewall was a riot!” – Alternatief programma Roze Zaterdag

— English and more info below —

Queer Guerilla presenteert:

PROGRAMMA

12:00 – 12:15 Introductie / Introduction

12:15 – 13:30 Gendernormativiteit – Verfris je gender:

Vreer Sirenu organiseert “Verfris je gender”, een workshop over gendernormativiteit in de beweging. Vrouwelijke mannen en mannelijke vrouwen en anderslevende anderen zie je maar weinig. Waardoor toch? Wat kun je doen om je eigen gedrag te veranderen? Vreer is de oprichter van Vreerwerk, initiatief voor gender educatie en trans/intersex rechten. www.vreerwerk.org (Workshop in Dutch with translation into English)

13:45 – 15:00 Workshop NL/EU politiek en LGBTQ-vluchtelingen

Workshop on Dutch/EU politics and LGBTQ refugees

15:15 – 16:15 Workshop Racistische vooroordelen in de LGBTQ gemeenschap

Racistische vooroordelen in de LHBT gemeenschap? “Maar wij zijn toch ook zelf vaak gediscrimineerd, hoe kunnen wij dan racistisch zijn?”

Terwijl er veel aandacht in de media is voor het thema „homofobie binnen de allochtone gemeenschappen“ wordt er maar weinig in die ‘andere richting’ gekeken. Hoe zit het met racistische vooroordelen binnen de LHBTQ gemeenschap in Nederland? Wat kan (nog) beter? Deze interactieve en praktische workshop heeft ten doel bewust en onbewust hokjesdenken tegen allochtone ten vore te brengen en ideeën te ontwikkelen, hoe deze kunnen worden vermindert.
Door SarahWorkshop wordt gegeven in het Nederlands met directe vertaling naar het Engels indien gewenst.


Racist prejudices in the LGBTQ community? “But we are often discriminated against ourselves, how can we be racist?
In (Dutch) media there is much talk about homphobia in immigrant communities – but almost no attention for the reversed question: What about racism in the LGBTQ community? What can be done (even) better? This interactive and practical workshop wants to raise awareness about conscious and unconscious stereotypes about immigrants and discuss ways on how to reduce stereotypical thinking.
The workshop will be given in Dutch with direct English translation if required.

16:30 – 18:00 Queeractivisme in tijden van homonationalisme – discussie met activisten uit Turkije

Sinds een aantal jaren wordt de agenda van LGBT (lesbians, gays, bi- and trans) gekaapt door extreemrechts. Deze agenda wordt misbruikt om een progressief en modern Nederlandse samenleving te positioneren tegenover de conservatieve en onbeschaafde moslim. Samen met queer activisten uit Turkije (van KAOS GL) bediscussiëren we de vraag: hoe gaan we hier als beweging mee om?
In samenwerking met TIE-Nederlands en KAOS-GL (www.tie-nederlands.nlhttp://www.kaosgl.com/home.php)
info:
http://www.tie-netherlands.nl/node/3061
http://www.tie-netherlands.nl/node/3821
http://www.tie-netherlands.nl/node/4222
(Discussion Turkish with translation into English and Dutch)

18:00 – 23:00 Open Bar

23:00 – Einde Cruise Control

https://www.facebook.com/events/386440628141413/

Informatie

Dit jaar vindt op 29 juni de Roze Zaterdag plaats in Utrecht . Dit jaarlijkse evenement begon als de herdenking van de Stonewall-rellen in New York in 1969. Deze rellen, waarbij letterlijk teruggevochten werd tegen politieinvallen in homogelegenheden, vormden een van de startpunten voor de beweging voor seksuele bevrijding.

Van deze radicale oorsprong is niets meer te merken. Roze Zaterdag moet een feest zijn, waarbij pijnlijke politieke issues genegeerd worden. Als er nog ergens voor gedemonstreerd wordt, dan is dat vooral een legalistische strijd voor ‘gelijke’ rechten. Oftewel: hoe kunnen we zo goed mogelijk meedraaien in de neoliberale heteronormatieve maatschappij. Tekenend is dat velen het homohuwelijk de belangrijkste ‘overwinning’ van deze eeuw vinden, zonder enig acht te slaan op het onderdrukkende karakter van het instituut huwelijk als zodanig.

De illusie dat de strijd wel gestreden is, is misschien logisch vanuit het perspectief van de blanke goedverdienende homoman, die als ijkpunt schijnt te dienen voor de mate van emancipatie.Queer Guerilla, een groep van linksradicale queeractivisten, ziet nog wèl een groot aantal problemen die juist op Roze Zaterdag benoemd en bestreden zouden moeten worden:

– Eerst en vooral: waar is de aandacht voor, en het protest tegen, het steeds verder opkomende racisme in de mainstream-homobeweging? In samenwerking met anti-racismegroepen zou een krachtige vuist gemaakt moeten worden tegen racisme, nationalisme en islamofobie, maar in plaats daarvan ligt een groeiend aantal LGBTs kwijlend aan de voeten van racisten als Wilders, Rutte en Samsom. Racisten die LGBTs alleen interessant vinden om te misbruiken in hun anti-immigratie-geraaskal en zich op de borst te kloppen als verdediger van de zogenaamde westerse vrijheden. Ondertussen worden LGBT-asielzoekers zonder pardon teruggestuurd naar gevaarlijke herkomstlanden, met de boodschap hun seksualiteit maar geheim te houden.

– Waar zijn de vraagtekens bij het steeds commerciëlere karakter van de Roze Zaterdag? Waslijsten bedrijven mogen goede sier maken als sponsors, zonder enige kritiek op de dagelijkse praktijk van hun activiteiten. Laten we wel wezen, ze verbinden hun naam aan Roze Zaterdag omdat zij er iets bij te winnen hebben: een gepinkwashed imago dat ze aantrekkelijk maakt voor de goedverdienende, overconsumerende prototype-homo en lesbo. Waar is al dat sponsorgeld überhaupt voor nodig?

– Waarom zijn politieagenten en militairen welkom als deelnemers aan Roze Zaterdag? Maakt het feit dat er LGBTs in die kringen rondlopen hun werk ook maar iets minder verwerpelijk? Morgen slaan ze weer een zogenaamde illegaal in de boeien, schieten een ongewapende tiener dood of bombarderen een land de vernieling in. Wij hebben geen enkele behoefte zij aan zij te staan met onderdrukkers, mensenrechtenschenders en moordenaars, omdat ze toevallig ook niet-hetero zijn.

– Waar is de strijd voor echte seksuele en genderbevrijding, voor het van ons af werpen van hokjes waarover we onszelf moeten verdelen? Waarom mogen we alleen homo/lesbo of hetero of bi zijn? Waarom moeten we allen vrouw of man zijn? Al die hokjes werken onderdrukking en discriminatie alleen maar in de hand. Ook binnen de LGBT-wereld is nog een hele slag te maken in het overwinnen van seksisme, gendernormativiteit, transfobie en bifobie. We moeten ons inzetten voor een verqueering van de samenleving: queer als een allesomvattende vloeibare en inclusieve identiteit.

Roze Zaterdag is verworden tot een commercieel festijn om een dun laagje diversiteit en tolerantie te vieren. Wij willen deze dag reclaimen als een dag van anarchistische strijd voor bevrijding. Een dag waarbij we de strijd voor seksuele bevrijding hand in hand laten gaan met verzet tegen seksisme, transfobie, xenofobie, uitsluiting, onderdrukking, militarisme, neoliberalisme, kapitalisme en imperialisme. Voor een vrije, solidaire en humane wereld zonder grenzen.

—ENGLISH—

This year on 29 June, we celebrate the “Roze Zaterdag” in Utrecht, an annual event that began as a re-embodiment of the Stonewall riots in New York in 1969. The Stonewall riots, during which gays and lesbians, trans people and bi’s fought back against police harassment and raids on their bars, mark the beginning of a movement for sexual liberation.

Little remains of these radical beginnings. Roze Zaterdag has become a party, uncomfortable political issues are avoided. If there is anything left to take to the streets, it’s the legal fight for “equal” rights. In other words: How can we take part in the neoliberal, heteronormative society. Most think that same-sex marriage is the greatest achievement of this century, few question the repressive character of the institution marriage as such.

This illusion that the struggles are won might present itself from the perspective of a white and wealthy gay man, a perspective that seems to have become the benchmark for emancipation. But queer left-wing activists, like Queer Guerilla, still see a number of issues that need to be brought up and fought against during events like Roze Zaterdag:

– First and foremost: Where is the awareness for and the protest against the more and more widespread racism in the mainstream lgbt movement? Together with anti-racist groups, a strong statement should be made against racism, nationalism and islamophobia. But instead we find that more and more lgbt’s look to racists such as Wilders, Rutte and Samsom; in short, racists that are only interested in lgbt’s as long as they can abuse lgbt rights for their anti-immigration policies and style themselves the defenders of “western” liberties. At the same time, lgbt refugees escaping prison and death in their countries of origin get send back with the advise to simply keep their sexuality a secret.

– Where are the question marks concerning the more and more commercial character of events like Roze Zaterdag? Companies are allowed to polish their images as sponsors of lgbt events, without any criticism concerning their daily activities and practices. They want to be connected to Roze Zaterdag because they profit from it: a pink washed image to be attractive for the well earning prototype gay and lesbian. What do we need their money for?

– Why is the police and the military welcome at Roze Zaterdag? Does the fact that they also have lgbt’s in their rows make their work any less objectionable? Tomorrow they’ll be back to arresting so-called illegals (refugees without papers), shooting unarmed teenagers, or bombing a country into destruction. We do not want to walk alongside abusers of human rights or murderers, just because they are accidentally also not straight.

– Where is the struggle for real sexual liberation, for gender liberation, for coming out from under our separate labels to which we have to confine ourselves? Why can we be only gay/lesbian or straight or bi? Why do we all have to be women or men? All these stereotypes only empower discrimination. Even in the lgbt world we will still have to make a huge step to overcome sexism, gendernormativity, transphobia and biphobia. We have to fight for a queerer way of living: queer as in a fluid and inclusive identity.

Roze Zaterdag has turned into a commercial party, designed to celebrate a thin layer of tolerance and so-called diversity. We want to reclaim this day as a day of anarchist struggle for liberation. A day where we combine the struggle for sexual liberation with resistance against sexism, transphobia, xenophobia, exclusion, oppression, militarism, neoliberalism, capitalism and imperialism. For a free and solidary world without borders.

Leave a Reply